Organizacja regat

Zasady organizacji Regat Żeglarskich ujętych w Kalendarzu Imprez na sezon 2014


1. Regaty będą rozgrywane na podstawie:


2. Regaty rozgrywane będą w terminach określonych w Kalendarzu Imprez Żeglarskich w Sezonie 2014.

3. Załogi

Do udziału w regatach dopuszczeni będą zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania danym jachtem w dniu zawodów. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Zawodnicy zgłaszający się do regat oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania sportów wodnych. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie lub nieumyślnie innym uczestnikom regat. Zalecane jest ubezpieczenie OC. Regaty będą rozegrane w danej klasie, jeśli zostaną w niej zgłoszone co najmniej 3 jachty. Minimalna ilość zawodników na 1 jachcie – 2 osoby. Maksymalna ilość zawodników na 1 jachcie – zgodnie z przepisami.


4. Jachty

Klasyfikacja Jachtów Kabinowych będzie dokonana na podstawie:


Regaty w klasie Otwartopokładowe rozgrywane będą bez stosowania przelicznika oraz przepisów klasowych, zabronione będzie stosowanie żagli dodatkowych np. spinaker, genaker.

5. Pozostałe informacje:

Organizatorami regat są kluby zrzeszone w CzOZŻ. CzOZŻ zapewnia organizatorom regat pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji koniecznej do organizacji regat oraz obsadę sędziowską. Ostateczna interpretacja należy do CzOZŻ.

CzOZŻ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynności wykonane lub zaniechane wynikające z organizacji imprez.

6. Obowiązki klubów organizatorów regat.

  • Opublikować w porozumieniu z CzOZŻ „Zawiadomienie o regatach” w terminie minimum 14 dni przed regatami. Zalecana jest publikacja elektroniczna w internecie oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie CzOZŻ
  • Zapewnić odpowiednie wyposażenie do przeprowadzenia regat, a w szczególności:

pomieszczenie na Biuro Regat
statek Komisji Sędziowskiej
maszt sygnałowy
sygnalizator akustyczny /dzwon, róg mgłowy itp./
zabezpieczenie ratownicze regat – 1 motorówka na 15 jachtów

  • Organizator musi posiadać Licencje PZŻ na przeprowadzenie regat.

W organizacji regat pomocne będą Klubom poniższe wzory dokumentów przygotowane do edycji własnej (w formacie doc) :


Wysokości opłat koniecznych do wniesienia do PZŻ przy organizacji regat przedstawiono w pliku pdf, również do pobrania w pliku pdf załączamy interpretację zasad organizacji regat PZŻ.